En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 21 april 2009

Användare i fokus

Kursen Användare och informationspraktiker i digitala miljöer sträcker sig över masterprogrammets andra termin. Jag är administrativt ansvarig för kursen, men uppläggningen bygger på att vi är flera medverkande vars kompetensområden överlappar och kompletterar varandra.

Den centrala idén är att lyfta fram användarnas perspektiv på såväl utveckling och implementering som på utvärdering av digitala tjänster. Genom att belysa ett spektrum av exempel på informationstjänster ges en överblick, och olika typer av tjänster sätts också i sina respektive samhälleliga och institutionella sammanhang. För att kunna analysera både succéer och misslyckanden bland sådana satsningar finns det förstås anledning att granska tjänsternas konkreta utformning och underliggande strukturer, men för att nå en djupare förståelse krävs även kunskaper om de tänkta användarnas villkor, vanor och sätt att interagera med information.

Användarnas villkor är i sig ingen entydig bestämning eftersom sådana villkor beror på de sammanhang där människor lever och verkar. I kursen drar vi nytta av aktuell forskning på en rad relevanta områden, med såväl empiriska fallstudier som mer teoretiskt orienterade texter. Bl.a. behandlas människors skiftande sätt, och tekniker för, att nå och sprida information, och ett annat fokus är människa-dator-interaktion (MDI) med studier som ofta riktas mot användningen av mer specifika informationssystem och -tjänster. Litteraturlistan lämnar dessutom utrymme för studenternas egenvalda fördjupningar som exempelvis kan innebära inriktningar mot pedagogiska, informationssociologiska eller organisationsteoretiska aspekter av användarforskningen.

Idag talas det inte sällan om ”kapabla användare”, ”digital natives”, ”användargenererad information”, Webb 2.0 och dess uppföljare; etiketter som signalerar ”informationskompetens” och tekniskt bemästrande. I kursen vill vi nyansera det som skulle kunna kallas ett framstegsoptimistiskt ideal, genom att även uppmärksamma fenomen som underutnyttjande av digitala resurser och de förutsättningar som avgör potentiella användargruppers reella tillgång till de tjänster som skapas och torgförs via webben.

I kursen bedrivs arbetet mestadels enskilt, men stor vikt läggs också vid det avslutande seminarietillfället som kommer att ges formen av en konferens. De kurs/konferenspapers som deltagarna skriver kommer då att presenteras och behandlas enligt den formens regler. Syftet är att deltagarna ska få tillfälle att arbeta med autentiska uppgifter som präglas av såväl aktuell forskning som professionsrelevans, och dessutom att resultaten av arbetet ska kunna användas i ett yrkessammanhang, exempelvis för publicering i facktidskrifter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar