En blogg från Högskolan i Borås

tisdag 20 oktober 2009

Höstlig katalogkonferens om samarbete

Så var det dags för den årliga katalogkonferens som Svensk Biblioteksförenings kommitté för katalogisering ordnar. I år var titeln Tillsammans och handlade om olika samarbetsprojekt kring kataloger och kataloginformation. Dagen inleddes med en genomgång av vad som kännetecknar katalogpraxis på folkbibliotek respektive forskningsbibliotek. Skillnader i praxis förklarades utifrån de vitt skilda uppdrag man har och de olika användarbehov man har att tillfredsställa. Då man efterlyser en nationell databas är detta frågor som måste adresseras.

En fråga att fundera på var också om inte gränsen mellan specialistanvändare och andra håller på att suddas ut i takt med att nya sökbeteenden utvecklats och ”vanliga” användare fått högre krav?! Kommer vi i framtiden alls att göra skillnad mellan ”specialistanvändare” (bibliotekarier, forskare et c) och den ”differentierade allmänhet” som representerar ”olika särintressen”?

Under dagen presenterades också ett antal konkreta katalogprojekt som kännetecknas av samarbete. Malmö stadsbiblioteks inläsning av sin katalog i LIBRIS var ett, HelGe-biblioteken var ett annat. I det förstnämnda fallet har MSB valt att läsa in sina katalogposter i LIBRIS-basen, både för att synas i basen och på sikt kanske även kunna använda LIBRIS som lokal OPAC. Svårigheter och möjligheter med projektet belystes av representanter från både LIBRIS och MSB.
HelGe är ett katalogsamarbete mellan nio kommuner i Gävleborgs län. Sedan 2004 har man drivit ett projekt som gör att man idag har ett lånesamarbete med gemensamt mediebestånd, och även en helt gemensam katalog. Det har varit en lång process, matchningen av poster har dock underlättats av att alla hittills anslutna bibliotek haft sin postförsörjning från samma källa (BTJ:s Bibliografiska Service). Idag har man ett gemensamt system där användare från de nio kommunerna delar en och samma katalog och där de deltagande biblioteken samarbetar kring de flesta frågor som rör katalogen och låneverksamheten.

Även
Sondera presenterades under dagen. Också i denna presentation låg tyngdpunkten på samarbetet, och hur man valt att i presentationen av de olika ingående baserna (LIBRIS, NAD och SMDB) inte försöka dölja skillnaderna, utan snarare betona dem. Risken då man försöker hitta en gemensam lösning är annars att man förlorara just vad som gör de olika tjänsterna unika.

Det var en spännande konferens med mycket intressant information och många bra synpunkter och inlägg både från föredragshållare och publik. En sammanfattande slutsats kan kanske sägas vara att även om det kan vara både nyttigt och nödvändigt att hitta sätt att samarbeta kring våra kataloger är det av avgörande betydelse att vi kan fortsätta leverera våra data på ett sätt som svarar mot vitt skilda användarbehov.


Presentationerna från dagen hittar du i Svensk Biblioteksförenings
konferensarkiv under rubrik Tillsammans. Bilder från dagen finns i Harriet Aagaards bloggpost om konferensen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar