En blogg från Högskolan i Borås

torsdag 29 oktober 2009

Forskare inom digitala bibliotek besökte programmet


Professor Tatjana Aparac-Jelusic (vid Universitet i Zadar i Kroatien) besökte under oktober BHS och programmet Digitala Tjänster. Syftet med besöket var att diskutera konkret samarbete mellan de båda B&I-institutionerna och diskussionerna har varit mycket givande. Under besöket har Tatjana Aparac-Jelusic föreläst för programmets studenter, hållit ett forskarseminarium samt fört åtskilliga samtal med forskare och lärare på BHS både enskilt och i grupp. Samtalen har gällt aktuell forskning om digitala bibliotek, presentationer av respektive institutions utbildning inom området samt planering av konkreta utbyten av både forskare, lärare och studenter.

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap i Zadar har bara funnits i sex år men har redan etablerat utbildning på såväl kandidat-, master- som forskarutbildningsnivå. I november kommer universitet att få sitt European Charter, vilket öppnar upp för möjligheten för att ingå Erasmusavtal. Målsättningen med ett sådant avtal är redan klar och i vår kommer ett avtal om student- och lärarutbyte inom Erasmus utbytesprogram att skrivas under. Tatjana Aparac-Jelusic fortsätter: "Ett avtal mellan oss och BHS är mycket positivt, både ur ett lärar- och studentperspektiv. Vi har flera kurser inom biblioteks- och informationsvetenskap på engelska och vi kan erbjuda praktikarbete för inkommande studenter från BHS. Vi har redan planer på att genomföra ett lärarutbyte inom Erasmus under våren 2010."

Ett utbyte kan innebära stora möjligheter för de studenter som t.ex. är intresserade av digitalisering: "Tänk att som student få komma till oss och tillsammans med en student från vår utbildning få arbeta på ett t.ex. ett klosterbibliotek med att katalogisera och digitalisera handskrifter. Möjligheterna för att uppleva kulturella skillnader, ge input till varandra är unik och otroligt värdefull för alla parter", konstaterar Tatjana Aparac-Jelusic.

Som en del av besöket föreläste professor Aparac-Jelusic för studenterna på masterprogrammet Digitala Tjänster om "digital libraries – trends & issues". Denna föreläsning kompletterades med ett forskarseminarium på BHS där hon bl.a. berättade om aktuell forskning kring digitala bibliotek och särskilt stora forskningsprojekt inom detta område som är finansierade av EU. Vidare diskuterades vad som krävs för att få lyckosamma projekt inom digitala bibliotek och då främst inom digitaliseringsområdet. Vid seminariet var det ett stort intresse och många frågor kring tänkbara intressekonflikter mellan nationell och internationell nivå (i detta fall EU). Även forskningsprojekt inom detta område från Kroatien presenterades. Professor Tatjana Aparac-Jelusic konstaterar nöjt: "Jag är mycket nöjd med mitt besök och jag ser med tillförsikt fram emot vårt gemensamma samarbete."

(Intervju och fotografering av Christina Kaspersen, BHS)

tisdag 20 oktober 2009

Höstlig katalogkonferens om samarbete

Så var det dags för den årliga katalogkonferens som Svensk Biblioteksförenings kommitté för katalogisering ordnar. I år var titeln Tillsammans och handlade om olika samarbetsprojekt kring kataloger och kataloginformation. Dagen inleddes med en genomgång av vad som kännetecknar katalogpraxis på folkbibliotek respektive forskningsbibliotek. Skillnader i praxis förklarades utifrån de vitt skilda uppdrag man har och de olika användarbehov man har att tillfredsställa. Då man efterlyser en nationell databas är detta frågor som måste adresseras.

En fråga att fundera på var också om inte gränsen mellan specialistanvändare och andra håller på att suddas ut i takt med att nya sökbeteenden utvecklats och ”vanliga” användare fått högre krav?! Kommer vi i framtiden alls att göra skillnad mellan ”specialistanvändare” (bibliotekarier, forskare et c) och den ”differentierade allmänhet” som representerar ”olika särintressen”?

Under dagen presenterades också ett antal konkreta katalogprojekt som kännetecknas av samarbete. Malmö stadsbiblioteks inläsning av sin katalog i LIBRIS var ett, HelGe-biblioteken var ett annat. I det förstnämnda fallet har MSB valt att läsa in sina katalogposter i LIBRIS-basen, både för att synas i basen och på sikt kanske även kunna använda LIBRIS som lokal OPAC. Svårigheter och möjligheter med projektet belystes av representanter från både LIBRIS och MSB.
HelGe är ett katalogsamarbete mellan nio kommuner i Gävleborgs län. Sedan 2004 har man drivit ett projekt som gör att man idag har ett lånesamarbete med gemensamt mediebestånd, och även en helt gemensam katalog. Det har varit en lång process, matchningen av poster har dock underlättats av att alla hittills anslutna bibliotek haft sin postförsörjning från samma källa (BTJ:s Bibliografiska Service). Idag har man ett gemensamt system där användare från de nio kommunerna delar en och samma katalog och där de deltagande biblioteken samarbetar kring de flesta frågor som rör katalogen och låneverksamheten.

Även
Sondera presenterades under dagen. Också i denna presentation låg tyngdpunkten på samarbetet, och hur man valt att i presentationen av de olika ingående baserna (LIBRIS, NAD och SMDB) inte försöka dölja skillnaderna, utan snarare betona dem. Risken då man försöker hitta en gemensam lösning är annars att man förlorara just vad som gör de olika tjänsterna unika.

Det var en spännande konferens med mycket intressant information och många bra synpunkter och inlägg både från föredragshållare och publik. En sammanfattande slutsats kan kanske sägas vara att även om det kan vara både nyttigt och nödvändigt att hitta sätt att samarbeta kring våra kataloger är det av avgörande betydelse att vi kan fortsätta leverera våra data på ett sätt som svarar mot vitt skilda användarbehov.


Presentationerna från dagen hittar du i Svensk Biblioteksförenings
konferensarkiv under rubrik Tillsammans. Bilder från dagen finns i Harriet Aagaards bloggpost om konferensen.

fredag 16 oktober 2009

Volontärer till IFLA

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) håller sin årliga konferens i Göteborg nästa år, den 10-15 augusti 2010. Svensk biblioteksförening letar efter volontärer som vill hjälpa till på olika vis under och inför konferensen. Ingen ersättning utgår, men man får delta i konferensen när man inte arbetar. En intresseanmälan kan nu skickas in via Biblioteksföreningens webbplats.

torsdag 8 oktober 2009

Konferens om open source och free society

FSCONS 2009, Free Society Conference and Nordic Summit går av stapeln den 13 till 15 november i Göteborg. Arrangörerna beskriver konferensen på följande sätt:

Join us at the third annual FSCONS, a meeting place for social change, focused on the future of free software and free society. Open discussion and brainstorming are two of the primary factors that pave the way for change. In FSCONS, we seek to engage, inform, sometimes provoke, and always motivate social change through these discussions.


På programmet finns presentationer om allt från Wikipedia, tekniskt inriktade biblioteksapplikationer och fri programvara inom NGOs.
/Helena