En blogg från Högskolan i Borås

måndag 18 maj 2009

Presentation: Jenny Hedman, BHS


Jag heter Jenny Hedman och arbetar som lärare och doktorand vid Bibliotekshögskolan (BHS). Under det senaste året har jag varit involverad i planeringsarbetet för det nya masterprogrammet, där bl.a utvecklingen av nya kurser har varit en rolig och utmanande uppgift. Särskilt berikande har idéutbytet med kollegorna från biblioteksfältet varit. Den typen av samarbete ser vi förhoppningsvis ännu mer av i framtiden.

Under de sju år som jag har varit verksam vid BHS har mina forsknings- och undervisningsintressen främst riktats mot användarstudier, kopplingen mellan informationssökning och lärande, frågor om professionell kunskap och om förhållandet mellan biblioteken och deras användare. Jag har ett särskilt intresse för det som ibland kallas för ett användarperspektiv. Ett sådant perspektiv är lätt att både gilla och slå sig till ro med, men vad det egentligen innebär – i forskningen och i olika informations- och kulturverksamheter – är inte givet.

Frågor om tillgängliggörande av information och kultur skär idag över gränserna mellan ABM-områdets olika sektorer. Under mitt tidigare yrkesliv har jag bl.a. arbetat med museiverksamhet, som utställningsansvarig och konstpedagog vid Alingsås kommuns konsthall, och jag tycker att det är påfallande både hur mycket olika typer av informationsverksamheter har gemensamt och vad de kan tillföra varandra. I det nya masterprogrammet ges möjligheter till fördjupningsarbeten kring specifika tjänster och verksamheter, men även till utbyte och relevanta jämförelser dem emellan.

För närvarande befinner jag mig i slutfasen av uppdraget som redaktör (ett ansvar som delas med Anna Lundh på BHS) för antologin Informationskompetenser: om informationssökning i lärandepraktiker och lärande i informationspraktiker. I boken behandlas ett hett och dynamiskt forskningsområde, där den skandinavisk forskningstraditionen vuxit sig stark. Den typen av aktuell forskning, som kan relateras till bibliotekens utformning av utbildning för informationskompetens och andra pedagogiskt influerade tjänster, kan säkert komma att dyka upp som undervisningsinnehåll och som verktyg för analys inom programmet!

Min avhandling har arbetsnamnet Att bli bibliotekarie: informationssökning och identitet i utbildnings- och yrkespraktik. Syftet med den studien är bl.a. att visa hur resan in i yrkeslivet tett sig för en del av alla dem som läste biblioteks- och informationsvetenskap under perioden 1993-2007, flertalet i avsikt att bli just bibliotekarie. Hur såg de själva på sina kunskaper och sin yrkesroll, och hur uppfattade de tiden som nya på sina olika arbetsplatser? Avhandlingen planeras var klar i slutet av året.

Vårterminen 2010 är det jag som är huvudansvarig för kursen Användare och informationspraktiker i digitala miljöer. Vi ses då!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar